NO 1. JANVĀRA IZMAIŅAS MĀJOKĻA PABALSTA SAŅEMŠANĀ. MĀJOKĻA PABALSTA SAŅEMŠANAI NO 1. JANVĀRA – 31. MAIJAM LABVĒLĪGĀKI NOSACĪJUMI !

Saistībā ar veiktajiem papildinājumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (turpmāk – Likums), daļa mājsaimniecību, kuras saistībā ar 2021. gada 1. jūlijā Latvijā ieviesto vienoto mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtību zaudējuši mājokļa pabalstu, no 2022. gada 1. janvāra atkal var tam kvalificēties.

 

No 2022. gada 1. janvāra līdz 31. maijam tiek palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks, sekojošām iedzīvotāju grupām nosakot lielākus koeficientus mājokļa pabalsta aprēķina formulā:

 atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5

 mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – koeficientu 2.

Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķiras, jo tiek aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr.809 3.pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

 

Mājokļa pabalsta aprēķinā tiek ņemti vērā šādi izdevumi:

 par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa un izdevumi par apsaimniekošanu);

 par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana);

 ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus;

 par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

 

Mājokļa pabalstu var saņemt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un mājsaimniecībā dzīvojošās personas savu dzīvesvietu ir deklarējušas Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

 

Lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, iedzīvotājiem, dodoties pie sociālā darbinieka, līdzi jāņem un jāuzrāda dokumenti par ienākumiem (ierastajā kārtībā) un pēdējā mēneša ar mājokļa lietošanu saistītie maksājumu apliecinošie dokumenti – rēķini, kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie rādījumi par patēriņu un maksājumi:

 

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa),
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkuri un karsto ūdeni, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu),
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu,
  • ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.809 https://likumi.lv/ta/id/319717-noteikumi-par-majsaimniecibas-materialas-situacijas-izvertesanu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu