KAS UN KĀ KULDĪGAS NOVADĀ VAR SAŅEMT ATBALSTU PAR ĀRSTĒŠANĀS IZDEVUMIEM

Lai Kuldīgas novadā deklarētie iedzīvotāji saņemtu atbalstu par ārstēšanās pakalpojumu izdevumiem, atbilstoši Kuldīgas  novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”, tiem jādodas uz Kuldīgas novada Sociālo dienestu vai sava pagasta pārvaldi pēc faktiskās dzīvesvietas ar iesniegumu. Iesniegumā cilvēks apliecina, ka tam ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un lūdz atmaksāt ārstēšanās izdevumus. Iesniegumam pievienojams izdevumus apliecinošs dokuments (-i) –  čeki, kvītis, bankas vai pasta norēķina sistēmas konta pārskati, kas atbilst saistošo noteikumu prasībām. Informējam, ka maksājumu attaisnojošie dokumenti iesnieguma IESNIEGŠANAS brīdī nedrīkst būt vecāki par 12 mēnešiem un to kopsumma  nevar būt mazāka par 25 euro.

 

 


Kuldīgas  novada Domes saistošo noteikumu Nr.2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” 7. punkts norāda, ka par maksājumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi: maksājumus apliecinošie dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājuma uzdevumi, un grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena. Ģimenei (personai) jāiesniedz maksājumus attaisnojošo dokumentu kopijas, nepieciešamības gadījumā uzrādot to oriģinālus.


 

Pabalstu piešķir:

→ ārstēšanās izdevumiem, (stacionārā medicīniskā palīdzība, ambulatorā medicīniskā palīdzība, neatliekamā medicīniskā palīdzība) ne vairāk kā 180 euro gadā (katrai mājsaimniecības personai);

→ redzes korekcijai bērnam (optisko briļļu un ārstniecisko lēcu iegādei) ne vairāk kā 90 euro gadā;

→ zobu ārstēšanai un protezēšanai ne vairāk kā 90 euro gadā (katrai mājsaimniecības personai).

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Vineta Brūdere-Sedliņa