2021. GADA 1. OKTOBRĪ SPĒKĀ STĀSIES IEVĒROJAMAS IZMAIŅAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ KULDĪGAS NOVADĀ

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” informē, ka 2021. gada 26. augusta Kuldīgas novada domes sēdē tika apstiprināti jaunie Kuldīgas novada saistošie noteikumi par “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā”, “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā”, “Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti” un “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”. Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz visu trīs novadu labās prakses piemēriem. Līdz ar to, sniedzot Kuldīgas novada iedzīvotājiem vislabvēlīgākās sociālās palīdzības iespējas. Līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanos no 2021. gada 1. oktobra, spēku zaudēs līdzšinējie Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada saistošie noteikumi, kuri regulēja sociālo palīdzību.Līdz ar jauno noteikumu ieviešanu, kuri spēkā stāsies no 2021. gada 1. oktobra, spēku zaudēs līdzšinējie saistošie noteikumi:

 

 • Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmumu (prot. Nr. 13, p. 52.));
 • Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/4 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Kuldīgas novadā” (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 25.02.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, p. 20.));
 • Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2013/3 “Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Kuldīgas novada pašvaldībā” (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 28.02.2013. sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, p. 15.));
 • Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2014 “Kārtība kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā” (apstiprināti ar Alsungas novada domes 11.12.2014. sēdes protokollēmumu Nr. 15#1);
 • Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas novadā” (apstiprināti ar Alsungas novada domes 21.12.2017. sēdes protokollēmumu Nr. 20#3);
 • Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 “Alsungas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid – 19 izplatību” (apstiprināti ar Alsungas novada domes 22.04.2020. sēdes protokollēmumu Nr. 10#2);
 • Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Skrundas novadā” (apstiprināti ar Skrundas novada Domes 11.12.2014. sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 11§));
 • Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” (apstiprināti ar Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 11§)).

 

KO PAREDZ JAUNĀS IZMAIŅAS

 

Noteikumos “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā” noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 354 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 248 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālā dienesta sociālā darba speciālists izvērtēs mājsaimniecības tiesības saņemt šādus pamata sociālās palīdzības pabalstus un papildu sociālās palīdzības pabalstus:

 • garantētā minimālā ienākuma pabalstu;
 • mājokļa pabalstu;
 • pabalstu veselības aprūpei;
 • pabalstu bērna izglītībai;
 • pabalstu personai bez deklarētās dzīvesvietas;
 • pabalstu krīzes situācijā.

 

Garantētais minimālais ienākumu (GMI) sliekšņa pabalsts noteikts Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un ir līdz 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai, un līdz 76 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

 

Arī mājokļa pabalsta izvērtēšanas un piešķiršanas kritērijus nosaka Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Mājokļa pabalstu var saņemt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā esošajā vai īrētajā mājoklī un tur ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai ir individuāls, jo tiek aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr.809 3.pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

 

Lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, iedzīvotājiem, dodoties pie sociālā darbinieka, līdzi jāņem un jāuzrāda dokumenti par ienākumiem (ierastajā kārtībā) un pēdējā mēneša ar mājokļa lietošanu saistītie maksājumu apliecinošie dokumenti – rēķini, kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie rādījumi par patēriņu un maksājumi:

 • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa),
 • pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkuri un karsto ūdeni, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu),
 • pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu,
 • ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Pabalsts cietā kurināmā (malkas) iegādei vairs netiek izmaksāts iepriekšējā kārtībā – konkrēta summa gadā, bet iekļauts viena mēneša mājokļa pabalsta aprēķinā. Līdz ar to, jo lielāki mājsaimniecības ienākumi, jo attiecīgi pabalsta apmērs ir mazāks. Sociālais dienests, strādājot pēc jaunās kārtības, ir saskāries ar neskaitāmām situācijām, kad šo pabalstu izmaksāt nevar.

 

Ievērojamas izmaiņas noteiktas sociālās palīdzības pabalstā, kurš paredzēts veselības aprūpei un kopumā kalendārajā gadā ir noteikts, ka katra mājsaimniecībā dzīvojošā persona, kurai ir noteikts trūcīgs vai maznodrošināts statuss, var saņemt līdz 250 euro lielu pabalstu veselībai un medicīnai. Pabalstu piešķir stacionārai medicīniskai palīdzībai, ambulatorai medicīniskai palīdzībai, neatliekamai medicīniskai palīdzībai, vakcinācijai, obligātās veselības pārbaudei, zobu ārstēšanai un protezēšanai, endoprotezēšanai, redzes korekcijai bērnam – optisko briļļu iegādei un ārstniecisko lēcu iegādei – ne vairāk kā 100 euro kalendāra gadā.

 

Ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un izteiktos priekšlikumus, sociālā dienesta organizētajā iedzīvotāju aptaujā, tad jaunizveidotie noteikumi paredz, ka no 1. oktobra trūcīgas un maznodrošinātas personas varēs saņemt pabalstu medikamentiem pēc ārsta izrakstītas receptes. Šādam mērķim pabalsta lielums noteikts ne vairāk kā 100 euro kalendāra gadā.

 

Vēl līdz šim nebijis sociālās palīdzības veids, saistošajos noteikumos ietverta tāda atbalsta forma kā pabalsts personai bez deklarētās dzīvesvietas (līdz 109 euro). Vienreizēju materiālo pabalstu personai bez deklarētās dzīvesvietas piešķir līdz valstī noteiktajam garantētā minimālā ienākuma sliekšņa apmēram, izvērtējot personas ienākumus un veicot personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

 

Noteiktas izmaiņas saistošajos noteikumos “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, kur noteikts, ka turpmāk vienreiz gadā tiesības saņemt vienreizēju pabalstu dažādu sociālo vajadzību risināšanai ir audžuģimenei vai aizbildnim par bērnu, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa. Pabalsta apmērs no šī gada 1. oktobra ir noteikts 100 euro. Tāpat, atbalsts tiks sniegts pilngadību sasniegušajam bērnam ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādē, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa. Pabalstu piešķir vidējās vai vidējās profesionālās izglītības programmas audzēknim līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, Sociālajam dienestam slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju. Pabalsts netiks izmaksāts pašam pilngadību sasniegušam bērnam, bet gan katru mēnesi mācību gada laikā, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar iesniegto rēķinu.

 

Noteikumos iestrādāts pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē. Tiesības saņemt pabalstu pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē ir par bērnu, kurš apmeklē Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādi līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai, ja bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst kādam no šiem statusiem: trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss vai daudzbērnu ģimenes statuss, kuru apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”.

 

Kuldīgas novada domes deputāti apstiprināja arī iniciatīvu, ka no 1. oktobra pabalstu pusdienām varēs saņemt arī tie jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kuri izglītību turpina profesionālās ievirzes skolās. Lai saņemtu pabalstu, sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst kādam no šiem statusiem: trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, jeb daudzbērnu ģimenes statuss, kuru apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”.”

 

 

Teksts un foto: Vineta Brūdere-Sedliņa