Sociālā rehabilitācija atkarīgām un no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām

Pakalpojuma mērķis:

Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu atkarīgo personu un personu, kuras atgriežas no ieslodzījuma vietām resocializāciju un reintegrāciju sabiedrībā ar nosacījumu atturēties no jebkādu atkarību izraisošu vielu lietošanas.

Pakalpojuma mērķa grupa:

•Atkarīgās personas, kuras sociālās vides ietekmes dēļ nespēj atbrīvoties no atkarības;
• Personas, kuras ir ilgstoši uzturējušās ieslodzījuma vietā un zaudējušas sociālās un darba prasmes

Pakalpojums ietver:

sociālā darbinieka konsultācijas un psihosociālo palīdzību, sociālās rehabilitācijas programmu īstenošanu, palīdzību jaunu dzīves prasmju un darba iemaņu apgūšanā, kā arī citus sociālā atbalsta pakalpojumus, kas sekmē personas resocializāciju un integrāciju sabiedrībā.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

1.personas iesniegums;
2.atkarību speciālista vai narkologa atzinums;
3.izziņa, kas apliecina trūcīgas/maznodrošinātas personas statusu;

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:

1.atkarīgām personām, kuras  vides ietekmes dēļ nespēj pārtraukt psihoaktīvo vielu lietošanu vai atbrīvoties no citām atkarībām;
2.personām, kuras ir ilgstoši uzturējušās ieslodzījuma vietā un zaudējušas sociālās un darba prasmes

KONTAKTPERSONAS:

Pilsētā deklarētajām personām:
Sociālā darbiniece
Daiga Zemke,
27020736, daiga.zemke@kuldiga.lv

Novada pagastos deklarētajām personām:
“Sociālā atbalsta – resursu centrs” sociālā darbiniece
Lelde Rozevska,
63323427, 27021901, lelde.rozevska@kuldiga.lv

 

PAKALPOJUMS ŠOBRĪD NAV PIEEJAMS !