Aprūpe mājās

Pakalpojuma mērķis:

pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu praktisku pakalpojumu kopumu personas dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai

Pakalpojuma mērķa grupa:

Personas, kurām vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.
Pakalpojumu piešķir pastāvīgi vai uz atveseļošanās periodu.

Pakalpojums ietver:

Pastāvīgus vai pagaidu aprūpētāja pakalpojumus 3 līmeņos:
1.līmenis – līdz 16 stundām mēnesī
2.līmenis – līdz 32 stundām mēnesī
3.līmenis – līdz 60 stundām mēnesī

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

Lai pieprasītu aprūpes mājās pakalpojumu, persona iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmu, vēlamo risinājumu un sniedz ziņas par apgādniekiem. Iesniegumam pievieno sekojošus dokumentus:

  • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un atzinums par kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai (u/27 forma)
  • dokuments, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ
  • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu
  • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija
  • citi dokumenti pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma   pieņemšanai.

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:

1.kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieks ir invalīds, pensionārs, trūcīga vai maznodrošināta persona;
2.ja likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas aprūpi;
3.kuras nesaņem valsts pabalstu personas īpašai kopšanai vai asistenta nodrošināšanai;
4.kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus u.c. līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju,pamatvajadzības, apmaksat izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai;
5.kurām nav metariālu resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi;
6.kuras nedzīvo kopā ar aprūpētspējīgiem apgādniekiem vai personām, kuras ir pārņēmušas īpašuma tiesības no pakalpojuma pieprasītāja

! Izvērtējot pakalpojuma nepieciešamību klientiem, tiek izvērtēta apgādnieku iespējas nodrošināt personas aprūpi

KONTAKTPERSONAS:
Sociālā darbiniece
Inese Jaunzeme,
Tel.: 27020734,
inese.jaunzeme@kuldiga.lv

vai

Sociālā darbiniece
Ieva Rancāne,
Tel.: 27020746,
ieva.rancane@kuldiga.lv